A- alimenty

Alimenty z łac. alimentium, pokarm, alere, żywić, karmić. Jak podaje definicja alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku środków utrzymania oraz w miarę potrzeby do których należy również obowiązek alimentacyjny, do czasu kiedy dziecko osiągnie możliwość samodzielnego utrzymywania się. Świadczenie alimentacyjne to przede wszystkim na rzecz dziecka ma na celu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych. Trzeba również zaznaczyć, że alimenty to również dostarczanie dziecku niezbędnych przedmiotów materialnych m.in. takich jak jedzenie, ubrania czy książki. Jednakże pod pojęciem alimentów należy rozumieć, że alimenty to przeważnie świadczenie pieniężne obowiązkowo wypłacane co miesiąc stałej kwocie na rzecz dziecka.

Prawo dziecka do alimentów.

Przepisy stanowią, że alimenty na dziecko  jest to równoznaczne z osiągnięciem pełnoletności. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że w chwili ukończenia przez dziecko, które otrzymuje alimenty ukończenia 18 roku życia dziecko zazwyczaj odbywa edukację szkolną, która może uniemożliwiać podjęcie pracy zarobkowej w celu własnego utrzymania się. Należy również wskazać, że jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia to co do zasady nie posiada pełnej zdolności  do czynności prawnych co skutkuje tym, że alimenty są wypłacane do rąk ustawowego przedstawiciela dziecka np. rodzica. Tutaj warto zaznaczyć, że alimenty nie stanowią dochodu przedstawiciela ustawowego oraz nie wchodzą w skład jego majątku!

Alimenty na dziecko od dziadków.

Dziadkowie są obowiązani do alimentów na rzecz wnuków w sytuacji w której wnuk/wnuczka nie posiada rodziców albo rodzice nie są w stanie sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu na rzecz dziecka wtedy to obowiązek alimentacyjny przechodzi z osób zobowiązanych w bliższej kolejności na osoby zobowiązane w dalszej kolejności (z rodziców na dziadków).

Alimenty a studia.

Prawo studentów od rodziców zależy głównie od tego czy student jest w stanie samodzielnie się utrzymać (status studenta zazwyczaj wacha się pomiędzy 24 a 26 rokiem życia). Jednakże prawo  studenta do alimentów zależy od konkretnego przypadku. Znaczenie ma ponoszone koszty życia studenta, wysokość opłat związanych ze studiami czy stan zdrowia studenta.

Wysokość alimentów.

Wysokość alimentów zależy od okoliczności danej sytuacji m.in. potrzeby osoby uprawnionej do alimentów a także majątkowe, zarobkowe możliwości zobowiązanego do alimentów. Według orzecznictwa sądów wykształciła się zasada równej stopy życiowej czyli według zasady dziecko ma prawo do życia na takim poziomie jak  jego rodzice. W przypadku alimentów przekłada się to na ich wysokość.

500+ a alimenty.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi jasno, że świadczenie alimentacyjne nie wpływa nie wpływa na świadczenie wychowawcze potocznie zwane 500+. Świadczenie wychowawcze nie stanowi również podstawy do przyznawania alimentów w niższej wysokości.

Alimenty a fundusz alimentacyjny.

Z funduszu alimentacyjnego alimenty na dzieci do 18 roku życia, jeżeli jednak dziecko po ukończeniu 18 roku życia podejmuje naukę na studiach wyższych to okres ten przedłuża się do 25 roku życia. A w przypadku dzieci niepełnosprawnych z oznaczonym znacznym stopniem niepełnosprawności świadczenie funduszu alimentacyjnego może być przyznane bezterminowo.

Na koniec należy dodać, że postępowanie sądowe o alimenty lub  o podwyższenie alimentów rozpoczyna się z chwilą złożenia pozwu. Pozew wnosi osoba uprawniona do alimentów przeciwko zobowiązanemu. Przy czym niepełnoletnia osoba nie posiada zdolności do samodzielnego podejmowania czynności prawnych, sądowych przez co uprawniony  do tego jest przedstawiciel ustawowy dziecka.