Pracownik kadrowy

W każdej dużej firmie bardzo ważną rolę odgrywa osoba na stanowisku pracownika kadrowego. Nie możemy zapomnieć o roli głównej księgowej/księgowego:)Ale dzisiaj skupimy się na kwestiach kadrowych. 

Do jego głównych zadań należy:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  • Dbanie o to, aby pracownicy regularnie przechodzili badania okresowe, mieli zaświadczenie o zdolności do wykonywania owej pracy. 
  • Prowadzenie akt osobowych. 
  • Wypełnianie świadectwa pracy 
  • Obliczanie wymiaru urlopu i stawek wynagrodzenia. 
  • Sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy. 

Kadrowy odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie obowiązków pracowniczych oraz za szkody powstałe w wyniku zaniedbań! Tak jak każdy pracownik, tak i na tym stanowisku ponosi się odpowiedzialność za zaniechanie realizacji przyznanych obowiązków.

Osoba na stanowisku kadrowej może ponosić trzy rodzaje odpowiedzialności:

  • odpowiedzialność służbowa – skutek? Odebranie premii służbowej. Dotyczy to np. nieprowadzenia akt osobowych albo niedopilnowania terminu wypłat wynagrodzenia pracownikom.
  • Odpowiedzialność porządkowa – dot. np. np. nieprzestrzegania organizacji czasu pracy, a także porządku w procesie jej wykonywania, jak również nierespektowania przepisów wynikających z zasad BHP.
  • Odpowiedzialność materialna – odnosi się do konieczności naprawienia szkody wyrządzonej określonym działaniem bądź jego zaniechaniem.

Na pracownika kadrowego niesumiennie wykonującego przypisane mu obowiązki kadrowego można nałożyć karę upomnienia, nagany albo pieniężną. Wysokość odszkodowania powinna być równa rzeczywistej stracie (maksymalnie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia). 

Jeśli kadrowemu udowodniono celowe i umyślne szkodliwe dla firmy i pracowników działanie, to zobowiązany jest on zapłacić karę w pełnej wysokości.

Warto wiedzieć, że pracownik kadrowy, za zaniedbania odpowiada przed pracodawcą, który to pracodawca z tego samego tytułu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.