Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informujemy, że 28 dniu 28 stycznia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące obostrzenia:
  • Hotele udostępniają dla gości nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Ponadto limit 30% zajętej liczby miejsc obowiązuje też w restauracji, a odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, (chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
  • Limity obowiązują również m.in. podczas wydarzeń kulturalnych, koncertów i wystaw, w działalności basenów oraz parków rozrywki.
  • Kluby fitness – nie więcej niż 1 s./15m2 powierzchni (wyjątki dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą, członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i zawodników przygotowujących się do igrzysk).
Nowe rozporządzenie przedłuża również do końca lutego 2022 r. nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki nadal obowiązuje na w środkach publicznego transportu zbiorowego czy w sklepach.
Obowiązujące obostrzenia przedłużono do dnia 28 lutego 2022 r.
Rozporządzenie weszło w życie 31 stycznia 2022 r.
Na koniec warto przypomnieć, że do  ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Co ważne warunkiem jest okazanie przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
Szczegóły dotyczące rozporządzenia w poniższym linku.
~MR
#kancelariadwokacka #ozarowska #legalinformation