Od 1 lutego 2022 r. nowy termin złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Należy wskazać, że termin na wnysienie skargi wynosił 6 miesięcy natomiast obecnie wynosi on 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym.

Warto zaznaczyć, że skargę taką można złożyć po wyczerpaniu wszystkich prawnych środków w postępowaniu krajowym. Takim rozstrzygnięciem  będzie prawomocne rozstrzygnięcie najwyższego organu sądowego w danym państwie-stronie Konwencji o ochronie praw człowieka, zgodnie z zasadą obowiązku wyczerpania przez skarżącego wszystkich środków odwoławczych w prawie krajowym, co zostało wskazane  w  art. 35 Konwencji.
Należy pamiętać, m.in. że skargę może wnieść osoba, grupa osób oraz „organizacja pozarządowa” (art. 34 EKPC). Skarżącym nie może być jednostka władzy publicznej, np. gmina. Należy pamiętać, że skarga nie może być anonimowa – musi identyfikować tożsamość skarżącego.
Co istotne skarga jest skierowana przeciwko państwu, które ratyfikowało Konwencję lub dany protokół dodatkowy.
Warto także nadmienić, że skarga nie może być identyczna ze sprawą już rozpoznaną przez Trybunał lub poddaną rozstrzygnięciu innego organu międzynarodowego (innej procedurze międzynarodowej), jeśli nie zawiera „nowych, istotnych informacji” (art. 35 ust. 2 pkt b EKPC).
Na koniec warto zaznaczyć, iż zmiana terminu na wniesienie skargi nie ma zastosowania wstecz – termin 6 miesięcy nadal ma zastosowanie w przypadkach, gdy ostateczna decyzja na poziomie krajowym zapadła przed 1 lutego 2022 r. Co ważne Niedotrzymanie terminu wniesienia skargi oznacza naruszenie wymogów dopuszczalności skargi w rozumieniu art. 35 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i skutkuje odrzuceniem skargi przez Trybunał.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych informacji poniższym linku
~MR
#kancelariaadwokacka #ożarowska #legalininformation #prawoUE