8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Parlament Europejski skoncentrował się na kwestiach równości płci, zdrowia psychicznego i nieodpłatnej pracy opiekuńczej.
Warto pamiętać, że Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. (art.19 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
 
Co ważne nasze regulacje na gruncie krajowym również stają straży równouprawnienia. Tutaj należy wskazać na ważne w tym aspekcie przepisy ustawy zasadniczej, który wskazują, że 1.Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
Ważnym przepisem, o którym trzeba również pamiętać jest art 11(3) Kodeksu Pracy, który  zgodnie z Konstytucją RP wskazuje nam, że Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Mając wskazane powyżej przepisy na uwadze życzmy wszystkim Paniom Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, rozwoju w karierze zawodowej, w sferze prywatnej i pamiętajmy o work life balance”❣️
 
MR
#kancelariaadwolacka #ozarowska  #InternationalWomen’sDay #legalininformation