PIT ZA 2020 R. Informacje emerytów i rencistów

Informujemy, że zaczął się okres wysyłania PIT ów za rok 2020 rok PIT (40A albo PIT 11A oraz PIT -11) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy wskazać, iż deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 r. które nawet jednorazowo pobrały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Poniżej prezentujemy informacje o poszczególnych formularzach wysyłanych przez ZUS:
*PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku),
* PIT-11A – dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.
Należy wskazać, iż ten formularz otrzymają osoby, które:
1. złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
2. złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
3. złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
4. pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
5. nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
6. miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).
*PIT-11 to nformację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:
1.świadczenie należne po osobie zmarłej,
2.alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego.
Warto nadmienić, że tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku Należy wskazać , że takie osoby otrzymają PIT 11A. Podatnik w takiej sytuacji składa samodzielnie zeznanie lub czeka do 30 kwietnia br. – kiedyś to urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., które zostanie wygenerowane automatycznie w usłudze ,,Twój e-PIT”.
Należy nadmienić, że zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jednakże gdy podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2 x 11,60 zł = 23,20 zł), to nadpłata ta będzie zwracana w kasie urzędu skarbowego.
Natomiast trzeba za znaczyć, iż nadpłata zwrócona przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Na koniec warto przypomnieć, że świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.
Warto także pamiętać, iż emeryci lub renciści którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość i jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić, bo Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi ,,Twój e-PIT”.
Przypominamy również, że osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego br. lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wypłacała im świadczenie.
~MR