Kary a Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Niedawno wspominaliśmy, o Narodowym Spisie Powszechnym, który rozpoczął się od 1 kwietnia br.

Czas teraz wspomnieć o karze, której będziemy podlegać jeżeli odmówimy wykonania obowiązku statystycznego lub udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznycznym.
Kary związane z tegorocznym spisem powszechnemym zawarte zostały w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej zgodnie z art. 57, która to ustawa wskazuje nam, że ,,kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznycznym podlega grzywnie”
Co istotne, grzywnę do 5 tys. zł nakłada sąd.
Należy także wskazać, że za przekazanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych statystycznych również grozi żywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. (art.,56 ustawy o statystyce publicznej). Także art. 58 tejże ustawy wskazuje, że grzywnie podlega również ten kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu.
Na koniec również należy pamiętać, że osoby wykonujące prace spisowe muszą przestrzegać tajemnicy statystycznej, ponieważ naruszając tajemnicę statystyczną osoby te  podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.  (art. 54 ustawy o statystyce publicznej).
Warto także wskazać, że  kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55 ustawy o statystyce publicznej).