Kary za brak OC w 2022 r

Przypominamy, że wraz ze wzrostem 2022 r. niższej krajowej naturalnie wzrosła również wysokość kar za brak OC (ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej samochodu). Przede wszystkim należy wskazać, że kara za brak ubezpieczenia OC staje się aktualna wtedy, gdy polisa wykupiona dla samochodu kierowcy nie ma ciągłości.

Trzeba zaznaczyć, że ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie m.in. gdy:
✔️ Doszło do ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego,
✔️ nie została opłacona w całości ustalona w umowie składka za mijający okres,
✔️dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu,
✔️dochodzi do zbycia pojazdu i nabywca pojazdu decyduje się korzystać z ważnej polisy zbywcy pojazdu, ale po jej wygaśnięciu nie zawarł nowej umowy na własny rachunek.
Ponadto ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Tutaj warto zaznaczyć, iż brak ciągłości w ochronie ubezpieczenia nie tylko wiąże się nałożeniem kary finansowej, ale  także z koniecznością pokrycia kosztów naprawienia szkody (w przypadku umów odpowiedzialności cywilnej) oraz brakiem odszkodowania w przypadku zdarzeń skutkujących szkodą w budynkach.

Co istotne wysokość kary za brak ubezpieczenia OC zależna jest od typu pojazdu –
samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Brak Ubezpieczenia OC – wysokość kary:
🔴do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej, czyli 1200 zł,
🔴4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej, czyli 3010,
🔴powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej, czyli 6020 zł.
Na koniec warto przypomnieć, że
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.
Szczegóły dot. OC i kar w poniższym linku. 🧐👇
~MR
#kancelaria #adwokacka #ozarowska #legalininformation