Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany od stycznia 2022 r.

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Należy wskazać, iż dotyczas zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może zostać udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także poza punktem czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Jednakże Resort Sprawiedliwości proponuje sprecyzowanie trybu wprowadzenia w życie zmiany dokonanej w art. 8 ust. 8 ustawy o npp poprzez umożliwienie osobom, o których mowa w tym przepisie, zorganizowania wizyty w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, także w przypadku nieodpłatnej mediacji.
Ponadto zaproponowano także możliwość udzielenia pomocy takim osobom także w innym miejscu dostosowanym do ich potrzeb.
Warto także zaznaczyć, że nowe rozporządzenie nakłada na starostę obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zgłoszeń w formie telefonicznej pod wskazany przez starostę numer telefonu, który powinien funkcjonować co najmniej w godzinach pracy urzędu. Ponadto starosta będzie miał obowiązek  opracowania i udostępnia na publicznej stronie internetowej niezbędnych informacji o działalności punktów zlokalizowanych na terenie danego powiatu oraz udostępniania informacji o sposobie dokonywania zapisów na porady.
Planowane zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2022 r.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 945)
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation