Nowelizacja KSH od 9.02.2022

Informujemy, że 9 lutego 2022 r. Sejm RP przyjął nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać że elementem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu regulacji prawa holdingowego, które regulują relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi Nowelizacja ma także na celu uwzględnienie interesu wierzycieli, członków organów, a także drobnych wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej. Warto także marnieć, iż wskazane zmiany mają zwiększyć efektywność rad nadzorczych w spółkach. Co ważne do Kodeksu Spółek Handlowych dodano także zmiany tzw. Polskiego Ładu.

Poprawki dotyczące Polskiego Ładu zakładają, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą będzie stanowić dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Nowelizacja również przewiduje, iż przy ustalaniu przez przedsiębiorców dochodu dla celów składki zdrowotnej będą uwzględniane tzw. różnice remanentowe. Co ważne dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Co ważne poprawki zmierzają również do przeniesienia szeregu zadań do zakresu kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. (m.in. o powoływanie prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nadzór nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości)
Tutaj warto zaznaczyć, iż Pracownicy, których dotyczy przeniesienie tych zadań, staną się automatycznie pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Warto również zaznaczyć, że Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zwiększa uprawnienia rad nadzorczych, m.in. uszczegóławia prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Ponadto porządkuje kwestię kadencji i mandatu członków organów menadżerskich oraz wprowadza przepis o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej oraz zasady osądu biznesowego.

Reasumując: Nowelizacja KSH ma przede wszystkim na celu uwzględnienie interesu wierzycieli, członków organów, a także drobnych wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej. Wskazane zmiany mają zwiększyć efektywność rad nadzorczych w spółkach.

Szczegółowe informacje dotyczące wskazanej nowelizacji w poniższym 👇
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1515_u.htm#_ftn

~MR

#legalinformation #kancelariadwokacka #ozarowska #nowelizacja #KSH