Rekompensata za pracę w dniu wolnym

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1533 ustawy z 26.06.1974 r. kodeksu pracy – pracownikowi, które ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k .p. (min. szczególnymi potrzebami pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego.

Wskazany przepis wskazuje mam, iż  za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy (nawet jeżeli ta praca  była wykonywana 6h) pracownik  powinien otrzymać w zamian inny dzień wolny.
Co istotne pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Należy wskazać, że ustawowo przewidzianą formą jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy, ponieważ art. 1513 kodeksu pracy nie przewiduje możliwości wypłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia.
Jednakże gdy pracodawca nie możliwości udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub został z nim  wcześniej rozwiązany stosunek pracy czy pracownik przebywał a także  dojdzie w ten sposób do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia:
powiększonego o dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pierwsze 8 godzin pracy w sobotę i nadgodziny w porze nocnej
powiększonego o dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia za pozostałe godziny.
Warto także zaznaczyć, że jeżeli pracodawca wprowadził 1-miesięczny okres rozliczeniowy, to pracodawca ten nie ma możliwości  rozliczać czasu pracy pracownikowi poprzez sumowanie miesięcznych okresów, gdzie np. w jednym okresie rozliczeniowym pracownik pracował np. po 35 godzin tygodniowo, a w drugim – po 45 godzin tygodniowo.
 Co ważne takie sumowanie godzin przepracowanych w poszczególnych miesiącach może być zastosowane tylko wtedy, gdy  pracodawca wprowadził przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy. Warto także wskazać, dzięki możliwości wprowadzenia dłuższych okresów rozliczeniowych pracodawca ma możliwość dopasowania zatrudnienia pracowników w różnych okresach do zmieniających się potrzeb i przypadku 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca ma obowiązek rozliczyć czas pracy w każdym miesiącu.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada