Sądowe postępowanie windykacyjne

W poprzednim poście wskazaliśmy podstawy windykacji  (link do postu) dziś przedstawiamy kolejny etap windykacji jakim jest  postępowanie sądowe.

O tym, że  sprawa została skierowana na drogę sądową dowiemy się z korespondencji otrzymanej od sądu.
Co ważne jeśli otrzymamy nakaz zapłaty z sądu, zapoznajmy się z nim dokładnie  (w korespondencji od sądu znajdziemy zapewne szczegółowe pouczenie o przysługującym nam prawie do założenia sprzeciwu od wydanego przez sąd nakazu zapłaty). Jeśli chcemy z niego skorzystać, bo mamy ku temu poważne powody, ważne jest, aby  dochować 14-dniowego terminu złożenia tego środka zaskarżenia do sądu.
Warto wiedzieć, że w sprzeciwie należy podnieść wszystkie zastrzeżenia, jakie mamy wobec prowadzonego postępowania, na przykład nie zgadzamy się z wysokością długu lub ten jest już przedawniony bądź mamy zastrzeżenia wobec praktyk windykacyjnych lub postanowień umowy.
Rozprawa w sądzie odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie.
Strony również mogą  wskazywać podstawy prawne swoich żądań i wniosków.  Każda ze stron wypowiada się co do twierdzeń strony przeciwnej.
Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok w którym w całości lub w części utrzymuje w mocy nakaz zapłaty albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu.
Sąd ma możliwość także uchylić nakaz zapłaty i odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie. Jeżeli jednak chcielibyśmy poznać szczegółowe uzasadnienie wyroku, należy złożyć w tym celu pisemny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Taki wniosek trzeba złożyć w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.
W następnym artykule przedstawiono zostaną informacje nt. kosztów windykacji
 
~MR 
#kancelariaadwokacka #biznesinfostrada #legalinformation