ABCD windykacji – podstawowe informacje

Windykacja  proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Poprzez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel oznacza to, że  osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego dochodzi należnych kwot lub przedmiotów od dłużnika.

Wyróżnia się kilka rodzajów windykacji m.in. ze względu na stosowane środki i narzędzia: windykacji miękkiej oraz o windykacji twardej.

 Windykacja miękka to dążenie do polubownego załatwienia sprawy. Nazwa ta obejmuje wszystkie metody łagodnego dochodzenia należności przez wierzyciela. Warto także wskazać, że jeśl iziałania w ramach miękkiej windykacji będą nieskuteczne, wierzyciel może przejść do zastosowania windykacji twardej.

Windykacja twarda to windykacja, która obejmuje wszystkie metody dochodzenia należności przez różne środki przymusu. Stosowana jest przez windykatorów w przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika (jeżeli nie będzie odbierał telefonów i unikał kontaktu e-mailowego)

Natomiast jeśli chodzi o kraj pochodzenia dłużnika, od którego windykuje się należności to mówiony o windykacji Krajowej oraz zagranicznej.

Co ważne Podstawą prawną działania firm windykacyjnych jest zasada swobody działalności gospodarczej, która jest zagwarantowana w Konstytucji, a także wynika z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Z kolei Kodeks cywilny zawiera definicję dłużnika, z której wynika, że wierzyciel ma prawo użyć zgodnych z prawem środków, celem odzyskania swojej należności – 354. § 1: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje  także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.”

MR

#kancelriaadwokacka #ozrowska #legalinformation