Spółka Holidnogowa – Polski Ład

Informujemy, że Przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadzają nowe pojęcie spółki holdingowej. Co ważne głównym warunkiem skorzystania z tej formy prawnej będzie posiadanie na podstawie tytułu własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej minimum przez 1 rok. Ponadto spółka holdingowa nie może być spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową, ponieważ przepisy o spółce holdingowej mają być alternatywą dla przepisów o PKG.
Należy także wskazać, że spółka holdingowa nie będzie mogła korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o CIT. Jednakże pozostanie jednak możliwość korzystania ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy CIT, tj. zwolnień z tytułu przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
Co ważne działalność prowadzona przez spółkę holdingową będzie musiała być działalnością rzeczywistą w rozumieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Co oznacza, że spółka holdingowa powinna wykonywać faktyczne czynności stanowiące działalność gospodarczą m.in.:
  • funkcjonować w oparciu o przesłanki ekonomiczne,
  • wykazywać współmierność pomiędzy prowadzoną działalnością a faktycznie posiadanymi zasobami,
  • zawierać umowy i porozumienia, które są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki,
  • posiadać personel, lokal oraz wyposażenie do prowadzenia tej działalności oraz wykazywać współmierność pomiędzy prowadzoną działalnością a faktycznie posiadanymi zasobami.
Reasumując jednym z warunków powstania spółki holdingowej jest prowadzenie realnej działalności gospodarczej, co ma na celu promowanie biznesu i inwestycji tych spółek w Polsce. Ostatni warunek dotyczy udziałowców/akcjonariuszy, którzy co do zasady nie mogą być podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję, niechętnych do współpracy z Polską (o których mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej) oraz w krajach, z którymi Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności w sprawie podwójnego opodatkowania.
Celem nowych przepisów jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia grup holdingowych w kraju. Ponadto podobne rozwiązania dostępne są także w innych państwach Unii Europejskiej, (m.in. Hiszpania, Holandia, Francja) które już wcześniej zauważyły, że obecność spółek holdingowych może generować więcej korzyści dla gospodarki.
Więcej ciekawych informacji dla przedsiębiorców dot. Polskiego Ładu w poniższym linku 🧐👇
~MR
kancelariadwokacka #ozarowska #polskiład #prawodlaprzedsiębiorcy