12 tys na dziecko: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – najważniejsze informacje

Informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych, programowych Rady Ministrów umieszczony został projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Należy wskazać, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że nowy projekt zakłada wprowadzenie nowego świadczenia skierowanego do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. na drugie i kolejne dziecko od 12 do 36 miesiąca życia. 

Kwota świadczenia wypłacana będzie w częściach miesięcznych. Świadczenie to będzie wynosić między 500 zł a 1000 zł miesięcznie.
Trzeba nadmienić, że aby otrzymać wskazane świadczenie trzeba będzie wypełnić odpowiedni wniosek. Co ważne we wniosku należy określić w jakiej miesięcznej wysokości chcemy otrzymać świadczenie.
Ponadto rodzice adopcyjni także będą mieli  prawo do świadczenia w okresie pomiędzy 12 a 36 miesiącem liczonym od przysposobienia dziecka nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (obowiązek szkolny) lub do ukończenia 10. roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Złożenie wniosku o świadczenie

Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w tym aspekcie ZUS zobowiązany jest:

  • przyjąć wniosek,
  • rozpatrzyć wniosek,
  • wypłacić świadczenie z rodzicielskiego kapitału opiekuńczego.
Co istotne w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie maksymalna, miesięczna część (rata) przysługującego świadczenia dla rodziny nie będzie mogła przekracza 1500 zł. Warto pamiętać, że prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego ma przysługiwać także osobom uprawnionym, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Osoby te będą uprawnione do otrzymywania świadczenia proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36 miesiąca życia.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Zgodnie  z jej projektem  świadczenie będzie przysługiwało rodzinom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu  przez okres pobierania tego świadczenia.

Celem projektu jest m.in.wzmocnienie instrumentów umożliwiających łączenie rodzicielstwa z zatrudnieniem.

Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych.

 
Szczegółowe informacje dot. projektu🧐👇👇
~MR
#kancelariaadwokacka #legalinformation #legalinformation #RodzinnyKapitałOpiekuńczy