Alkohol a produkty alkoholowe

Alkohol nie jest synonimem napojów alkoholowych. Wynika to z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ustawodawca postanowił objąć zakazem nie tylko reklamę napojów alkoholowych, lecz także ich promocję. Reklama napojów alkoholowych oznacza:

„publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. „

Warto zaznaczyć, że ustawa wskazuje również, iż promocja napojów alkoholowych oznacza: „publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych” .

Stosowanie reklamy i promocji napojów alkoholowych jest co do zasady zakazane (niezależnie od formy reklamy czy promocji), chyba że zachodzi jeden ze wskazanych w ustawie wyjątków! Tutaj należy zaznaczyć, że aby przedsiębiorca mógł opublikować w telewizji, radiu, prasie czy w Internecie jakąkolwiek reklamę napoju alkoholowego, musi on wcześniej znaleźć wyraźny przepis, który mu na to pozwala.

Ponadto w omawianej ustawie znajduje się również przepis zakazujący tzw. reklamy i promocji pośredniej, czyli takiej, która dot. produktów, usług oraz podmiotów związanych z napojami alkoholowymi. – „ reklamę i promocję  produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego” oraz „reklamę i promocję przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem” .

Przedsiębiorcy działających w branży alkoholowej powinni pamiętać, że szczególnie istotne jest wyłączenie stosowanych przez nich materiałów ofertowych z pojęcia reklamy napojów alkoholowych, co skutkuje nieobjęcie tych przedsiębiorców omawianym zakazem. Jednakże przedsiębiorcy powinni pamiętać, że wyłączenie dot. tylko i wyłącznie materiałów przesyłanych w stosunkach B2B, zatem nie mogą być one kierowane do konsumentów.

Na koniec warto zaznaczyć, ze zakaz reklamy odnosi się jedynie do napojów alkoholowych! Co oznacza, że inne produkty zawierające zawierające alkohol,  niebędące napojami np. słodycze z alkoholem czy produkty przemysłowe nie będące produktami spożywczymi np. różnego rodzaje spryskiwacze, które również zawierają alkohol mogą być swobodnie reklamowane. Oczywiście mając na względzie poszanowanie przepisów innych aktów prawnych.