Umowa najmu

Umowa najmu regulowana jest przez prawo cywilne. Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się na wskazany okres (oznaczony lub nie) oddać przedmiot najmu do użytkowania najemcy w zamian za płacony przez najemcę czynsz. 

Umowa powinna zawierać takie elementy jak:

✔️miejsce i data zawarcia umowy;

✔️dokładny opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia (najlepiej użytkowa, zgodna z wpisem w Księdze wieczystej), wyposażenie;

✔️czas trwania umowy;

✔️określenie stron i ich dane ewidencyjne (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości);

✔️warunki wypowiedzenia umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy (również brak prawa do podnajmowania osobom trzecim, prawo do wprowadzania zmian w budowie) i oczywiście podpisy stron. 

Należy pamiętać, że umowa najmu powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron. 

Opcjonalnie umowa najmu może zawierać:

✔️informację o dodatkowych nakładach, ponoszonych przez najemcę i sposobie ich rozliczania;

✔️informację o kaucji i jej wysokości,

warunki i terminy przekazywania bieżących rachunków, dowodów zapłaty oraz korespondencji przychodzącej na nazwisko wynajmującego;

✔️wykaz lokatorów oraz wykaz załączników.

STAN LOKALU

Warto również mieć na uwadze, iż umowa najmu nie obejmuje jedynie samego lokal, ponieważ zalicza się do niej także jego wyposażenie – meble, urządzenia RTV, AGD i inne. Dlatego warto pamiętać, aby przed podpisaniem umowy dokonać dokładnych oględzin lokalu i podpisać szczegółowy protokół odbioru.

Sposób wypowiedzenia, tak jak całą umowę, regulują przepisy kodeksu cywilnego i jeżeli w umowie nie zawarto terminów wypowiedzenia, ustawowe terminy są następujące:

✔️gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

✔️gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód,

✔️gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Warto również wiedzieć, że najemca ma prawo do inwestowania w wynajęte mieszkanie. Może je ulepszyć lub wyremontować.

Co istotne, wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania najemcy o zamiarze wypowiedzenia w formie pisemnej. Aby informacja miała moc prawną, musi mieć status pisma doręczonego.