Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje

Informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271).

 
Zgodnie z jego przepisami pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 (SARS-Cov-2) lub nie przeszedł zakażenia koronawirusem na bezpłatny urlop  bezpłatny lub delegować takiego pracownika do innych zadań.

Jak pracodawca sprawdzi czy pracownik jest zaszczepiony? 

 
Pracodawca w celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie miał możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia.
Należy wskazać, że będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie te będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.
W projekcie proponuje się także, aby w przypadku osoba, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegowa ją  do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować ją  na bezpłatny urlop.
Warto wskazać, że projekt nowelizacji przewiduje także aby przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegał takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #biznesinfostrada