Od września br. zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Informujemy, że na stronie Prezydenta RP została udostępniona informacja o zmianie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Należy wskazać, że ustawa przewiduje zmiany w zakresie:

 • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty,
 • usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych;
 • usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek,
 • usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek;
 • prowadzonej przez ZUS gospodarki finansowej oraz ustalania prawa do świadczeń.

Zmiany w zakresie nowelizacji dotyczą także:

 • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek  z o.o., półki jawnej, partnerskiej lub komandytowej;
 • ujednolicenia przepisów w zakresie przeliczania emerytur dla emerytów kontynuujących karierę zawodową,
 • nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • ograniczenia przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek.
 • likwidacji funduszu rezerwowego, który w założeniu miały tworzyć środki pozostające na koniec roku na rachunku FUS;
 • nowych zasad powoływania rady nadzorczej ZUS;
 • wprowadzenia przepisu jednoznacznie definiującego jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane za wypadek przy pracy;
 • wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek;
 • wprowadzenia możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, oraz rozwiązania problemu tzw. emerytur czerwcowych, tj. braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu (dla osób deklarujących chęć przejścia na emeryturę w czerwcu wprowadzono sposób ustalania wysokości świadczenia analogicznie jak w maju br. (jeśli takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla ubezpieczonego),
 • zasad zawieszania rent socjalnych i definicji przychodów uwzględnianych przy zawieszaniu renty socjalnej,
 • uproszczenia procedur przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami zawartymi w art. 23. Należy wskazać, że ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw nastąpi w ciągu 21 dni, a jej wejście w życie po upływie kolejnych 14 dni.
Celem ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.
Szczegółowe informacje nt. nowelizacji w poniższym linku 🧐👇
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada #legalinformation