Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

Nowy Rok a z nim zmiany w prawie ! Zgodnie z łacińską paremią Ignorantia iuris nocet„- Nieznajomość  prawa szkodzi” przypominamy o Nowelizacji Postępowania Cywilnego, która miła miejsce jeszcze w 2019 r. Ale większość przepisów wejdzie w życie w 2020 r. 

Oto dekalog KPC z najważniejszymi zmianami, które wprowadziła nowelizacja.

 1. Koniec z doręczeniami przez awizo!  Należy wskazać, że jeżeli pozwany nie odebrał pisma to to drugą stronę (powoda) obowiązuje dostarczenie pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika. Należy także pamiętać, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy powód nie przedstawi potwierdzania odbioru pozwu, albo aktualnego adresu pozwanego to postępowanie może zostać zawieszone.
 2. Obowiązkowa odpowiedź na pozew. Replikę należy przygotować w terminie określonym przez sąd. Jednak należy pamiętać, iż termin nie może być krótszy niż dwa tygodnie !!! Natomiast brak odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie będzie  skutkowało wydaniem wyroku zaocznego.
 3. Rozstrzygnięcie sprawy na pierwszym terminie lub rozprawy dzień po dniu. 
  Należy wskazać, że większa liczba posiedzeń powinna być wyznaczona tylko w razie konieczności i tylko wtedy gdy przeprowadzenie wszystkich dowodów na jednym posiedzeniu nie jest możliwe.
 4. Posiedzenie przygotowawcze. Zazwyczaj sąd  stara się nakłonić strony do polubownego zakończenia sporu. Gdy jednak do niego nie dojdzie Sąd wspólnie ze stronami ustala plan rozprawy, który to plan powinien zawierać min. określenie żądań stron, terminy posiedzeń, terminy przeprowadzenia dowodów, datę zamknięcia rozprawy oraz termin składania ogłoszenia wyroku. Nie można zapomnieć, że niestawiennictwo powoda na posiedzeniu przygotowawczym będzie skutkowało umorzeniem postępowania. Natomiast brak obecności pozwanego sprawi, że nie będzie miał on wpływu na kształt planu rozprawy a także może zapłacić wyższe koszty procesu.
 5. Zmiana właściwości sądów. Przy dochodzeniu roszczeń z umów należy wskazać, że co do zasady sprawa toczyć się będzie w sądzie właściwym dla miejsca wykonania umowy czyli miejscu zamieszkania konsumenta a nie siedziby przedsiębiorcy. Jednak należy wskazać, że owa zasada nie będzie miała zastosowania w sprawach pomiędzy obywatelami a Skarbem Państwa.
 6. Ograniczenie możliwości podnoszenia zarzutu potrącenia. Pozwany będzie miał możliwość pomniejszenia dochodzonego roszczenia o sumę jaką winien jest mu powód jednakże gdy wierzytelność pozwanego jest niesporna, udowodniona dokumentem albo pochodzi z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona pozwem.(W przeciwnym razie pozwany będzie musiał wytoczyć własne powództwo.
 7. Zażalenie poziome. Przed  nowelizacją zażalenie m.in. na wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia czy oddalenie wniosku o wyłącznie sędziego rozpatrzone były przez Sąd II instancji. Po zmianie zażalenia te będą rozpatrywane przez inny skład tego samego Sądu.
 8. Odpłatne uzasadnienie. Strona , która wniesie do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia, będzie zobowiązana wskazać czy sąd ma sporządzić pełne uzasadnienie czy tylko do tej części wyroku od której zamierza się odwołać. Należy pamiętać, że od wniosku o uzasadnienie będzie pobierana opłata wysokości 100 zł. Jeżeli jednak strona zdecyduje się na odwołanie od wyroku suma ta będzie zaliczana na poczet opłaty za drugą instancje.
 9. Apelacja bezpośrednio do sądu II. Należy wskazać, że przed nowelizacją apelację składało się do sądu I instancji, który po dokonaniu kontroli formalnej pisma przekazywał sprawę do sądu II Instancji, który w pierwszej kolejności dokonywał ponownej kontroli formalnej. Teraz czynności te są dublowane.
 10. Bez mówienia do pustej sali sądowej. Sędzia nie może ogłaszać wyroku na posiedzeniu, na którym nikogo nie będzie – łącznie z publicznością.(Wyrok będzie uważany za ogłoszony z chwilą zakończenia posiedzenia.

Na koniec należy dodać, że prawodawca podjął działanie w celu ustandaryzowania pouczeń, których sąd udziela stronom na piśmie w roku  postępowania cywilnego. I zgodnie z dyspozycją zawartą w nowelizacji KPC mają być wprowadzone do 5 sierpnia 2020 r.

*Monika Rogala