Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to taka działalność, która:

  • daje możliwość prowadzenia bez wpisu do CEIDG,
  • prowadzona jest na niewielką skalę,
  • uznawana jest za mało ryzykowną, iż zostanie uznana (przez urzędy)za działalność gospodarczą.

W ramach działalności nierejestrowanej  przedsiębiorstwo ma możliwość m.in:

✔️oferować usługi np. kosmetyczne, krawieckie etc.,

✔️prowadzić korepetycje,

✔️prowadzić sklep internetowy,

✔️wykonywać produkty na zamówienie.

W ramach działalności nierejestrowanej nie mogą być oferowane następujące usługi/produkty:

✔️organizacja imprez turystycznych;

✔️sprzedaż napojów alkoholowych jak również wyrób/ rozlew wyrobów winiarskich czy wyrób lub rozlew napojów spirytusowych;

✔️prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej oraz położniczej;

✔️usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego czy pracy tymczasowej;

✔️przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, archiwum akt osobowych.

Warto pamiętać!

  • Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu z danego dnia. Ewidencja taka może być prowadzona w zwykłym zeszycie.

Dzięki prowadzonej ewidencji będzie można z łatwością sprawdzić, czy przekroczony został próg 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

  • Aby rozpocząć działalność nierejestrowaną, wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, zawierającą sumę uzyskanego przychodu z danego dnia. W niektórych sytuacjach przepisy szczególne mogą przewidywać konieczność posiadania numeru NIP, o którego nadanie należy wystąpić za pomocą formularza NIP-7.
  • Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zwolniona z obowiązku wystawiania faktur. Z JEDNYM WYJĄTKIEM! Fakturę bądź rachunek należy wystawić w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty. Istnieje możliwość wystawienia faktury uproszczonej, która zawiera jedynie:

✔️datę wystawienia,

✔️numer,

✔️imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

✔️nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

cenę jednostkową towaru lub usługi,

kwotę należności ogółem.

  • Limit przychodów, jakie przedsiębiorca może osiągać w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej

w 2022 roku, wynosi 1 505 zł miesięcznie!

Działalność nierejestrowana nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.