Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Rada Ministrów przyjęła 8 września objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz spłaty tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

Należy wskazać, że projekt ustawy wskazuje, że kredyt bez wkładu własnego będzie specjalnym mieszkaniowym kredytem hipotecznym udzielonym przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego będzie na etapie spłaty, objęty system finansowego wsparcia kredytobiorców wypłacanym w związku z urodzeniem dzieci. Co ważne wskazane wsparcie obejmować będzie jednorazową spłatę za kredytobiorcę z budżetu państwa części kapitału kredytu po urodzeniu się drugiego dziecka lub kolejnego dziecka.
Projekt ustawy, że kredyt może być udzielony na zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, wkład budowlany, lub na finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego.
Należy zaznaczyć, że minimalny okres spłaty kredytu wynosić ma 15 lat.

Kredytobiorcami kredytu bez wkładu własnego mogą być:

  • małżeństwa
  • osoby wychowujące co najmniej jednego dziecko
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub całkowitym,
  • kredytobiorca nie może mieć ukończonych 40 lat (w przypadku małżonków liczy się wiek młodszego z nich),
  • kredytobiorca nie może posiadać także prawa własności lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego. Także kredytobiorcy nie może przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
Finansowana nieruchomość musi znajdować się na terenie Polski ponadto ma także spełniać limity ceny w przeliczeniu 1m2 powierzeni użytkowej mieszkania.  Przy czym limt zróżnicowany w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Co istotne przy ustalaniu limitu ceny będą także brane pod uwagę koszty budowy mieszkań wskazywane przez Główny Urząd Statystyczny.
Na koniec warto wskazać, że projekt ustawy przewiduje możliwość dokonania Bank Gospodarstwa Krajowego jednorazowej spłaty części kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Jednakże będzie to możliwe gdy kredytobiorcy urodzi się dziecko w okresie spłaty kredytu. Wysokość spłaty wynosić będzie 20 tys.zł, w przypadku gdyby pojawi się drugie dziecko oraz 60 tys. zł gdy pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Jednakże łączność wysokości spłat nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Celem projektu ma być realizacja założeń społeczno-gospodarczych programu rządowego „Polski Ład”, który to program ukierunkowany jest na poprawę warunków mieszkaniowych w Polsce.
Projekt został przyjęty przez rząd 8 września br. i został skierowany do sejmu 10 września br.
Przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation