Od 18 września br. obowiązują nas niektóre zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Informujemy, że zgodnie z  ustawą z  dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w Dzienniku Ustaw z dnia 3 września 2021 roku, pozycja 1621, niektóre zapisy wchodzą w życie w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania co oznacza, że weszły w życie już 18 września 2021.

Należy wskazać, że zapisy, które weszły w życie 18 września br. w aspekcie ubezpieczeń społecznych to:
 • Rozszerzenie kręgu osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, o osoby współpracujące z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, korzystającymi z tzw. „ulgi na start” tzw. podejmujących własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujących ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
 • Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych, zostaje powiązane z kwotą minimalnego wynagrodzenia, które wynosi: 1% tego wynagrodzenia co oznacza, że do 31 grudnia 2021 – 28,00 zł,  1 stycznia 2022 r. – 30,10 zł.
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Przedawnienie składek ZUS, (tutaj zmiany związane są z liczeniem terminu przedawnienia, i niektóre z nich  wejdą  w 1 stycznia 2022 roku).
W przypadku zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, jeżeli kwota nienależnie opłaconych składek będzie przekraczała dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli będzie wyższa niż 116 zł.
Co ważne umorzenie należności z tytułu składek ZUS, zostaje rozszerzone o  katalog wystąpienia całkowitej nieściągalności od których uwarunkowane jest umorzenie należności składkowych o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
 Należy także zaznaczyć, że z mocy prawa będą podlegały umorzeniu należności jeżeli nastąpiło wyrejestrowanie płatnika składek oraz ubezpieczonych, jeżeli ich wysokość nie przekracza:
– wysokości dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dłużnik zmarł, –  wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę zgonu dłużnika.
Co ważne wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, nie będzie powodowało konieczności ponownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia chorobowego jeżeli podlegały temu ubezpieczeniu dobrowolnie.
 • Pobieranie dokumentów potwierdzających dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS, za pośrednictwem posiadanego profilu, w postaci dokumentu elektronicznego, który będzie można zweryfikować na udostępnionej przez ZUS stronie internetowej.
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, m.in. rozszerzenie katalogu świadczeń uznanych za nienależnie pobrane o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, i stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.
Warto nadmienić, że w  zakresie kontroli ZUS, zostaje rozszerzony zakres czynności inspektora dokonującego kontroli o wzywania do złożenia zeznań.
Podpisywanie dokumentów przekazywanych do ZUS, rozszerzenie katalogu o podpis zaufany albo podpis osoby odpowiedzialnej za przekazanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Umarzanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności cywilnoprawnych, w całości, w części albo odraczać spłatę lub rozłożyć ją na raty.
Zmiany w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej
 • Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określony w ustawie wypadkowej dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ustalonym odrębnie więcej niż jednym rodzaju przeważającej działalności, decydujący będzie rodzaj działalności dla działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej, co w prowadzi do konieczności ustalenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej z uwzględnieniem warunków powstałych po dokonaniu sukcesji.
 • Stopa procentowa składki wypadkowej dla rozpoczynającego działalność. Zgodnie z zapisem art. 33 ust. 2 ustawy wypadkowej.
 • Zlecenie kontroli u płatników składek, dodano w art. 35 ust. 2 ustawy wypadkowej.
 • Okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej – liczony jest od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów, praw czy obowiązków w spółce do dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego lub zbycia udziałów, praw czy obowiązków współce.
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: Dz.U.2021.423 t.j.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1621 (Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2021 r. poz. 1621
~MR
#kancelariadwokcka #ozarowska #legalinformation #prawo #legislacja #zmiany