MAŁY ZUS PLUS – ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2021 R.

MAŁY ZUS PLUS – ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2021 R.
Uprzywilejowania dotyczącego opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniający podstawowe warunki:
1.
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł.
2. Działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym działała i była zarejestrowana przez przynajmniej 60 dni kalendarzowych.
Również z programu ,, mały ZUS plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali z programu ulga na start czy z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.
Należy wskazać, iż przedsiębiorcy zgłoszeni do „małego ZUS-u plus,, zobowiązani są do przesłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o rocznym przychodzie oraz dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Konieczne jest także przekazanie dokumentów ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II za miesiąc, w którym przedsiębiorca przystępuje do programu.
Należy pamiętać, iż niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Z programu ,, mały ZUS plus” nie mogą korzystać przedsiębiorcy:
1. przedsiębiorcy prowadzący działalność pierwszy rok,
2. wciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystający z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,
3.spełniający warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,
4. rozliczający się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystający ze zwolnienia z VAT,
5.podlegający ubezpieczeniom społecznym lub 6.ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
7. wykonujący w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które były wykonywane dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
8. prowadzący w poprzednim roku działalność jako:
twórca, lub artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub zespół.
Mały ZUS plus to program dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 000 zł, polega polega on na możliwości płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne za 2021 rok. (Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej).
~MR