Projekt ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczony został projekt ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.
Na mocy projektu ustawy ma powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który ma za zadanie zapewnić pacjentom środki prawne, umożliwiające pacjentom szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego na wypadek gdyby wystąpiły niepożądane działania spowodowane przez podanie szczepionki.
Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Wysokość kwoty będzie uzależniona od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego ma wynieść 10 000 zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, zaś górny 100 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.
Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Także przy Rzeczniku Praw Pacjenta ma zostać powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Zadaniem Zespołu ma być sporządzenie opinii merytorycznej w zakresie wystąpienia działania niepożądanego i jego skutków, po uzyskaniu której Rzecznik Praw Pacjenta wyda rozstrzygniecie w zakresie przyznania świadczenia kompensacyjnego i jego wysokości albo odmowie przyznania tego świadczenia.
Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 maja 2021 r.
W przypadku szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw COVID-19 która zostało zawarte między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródełem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania Covid-19.
~MR