Najważniejsze zmiany w prawie pracy od stycznia 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku (wpływ na inne świadczenia dla pracowników)

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. będzie wynosić 3010 zł, to o 210 zł więcej w stosunku do najniższego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł. Co ważne  wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia powoduje zmianę wysokości:
  • minimalnego wynagrodzenia za przestój,
  • wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy, ze względu na przewidziane w rozkładzie czasu pracy dni wolne,
  • dodatku za pracę w porze nocnej,
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • maksymalnej wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz kwot wolnych od potrąceń,
  • minimalnej podstawy zasiłku.
Co ważne od  1 stycznia 2022 r. zmieniają się także zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Należy wskazać, że  dotychczas do jednego okresu zasiłkowego wliczało się okres poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowaną tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Po wprowadzonych zmianach rodzaj choroby nie będzie miał znaczenia. Należy wskazać, do okresu zasiłkowego zostaną wliczone okresy poprzednich niezdolności do pracy jednakże tylko wtedy gdy przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Warto zaznaczyć, że wyjątek dotyczy ciąży  (do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży).
Warto także przypomnieć, że od 1 grudnia 2021 r. obowiązuje katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika, które powiększył się o dwa nowe wykroczenia związane z włączeniem pracodawców do systemu przeciwdziałania dłużnikom alimentacyjnym. Co istotne grzywna od 1500 do 45 000 zł może być nałożona na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu, jeśli nie potwierdza na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy pracownika ujawnionego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, który zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. To samo dotyczy pracodawcy, które w sposób nieuczciwy wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi ujawnionemu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Więcej informacji nt zmian w prawie pracy w 2022 i Polskiego Ładu w poniższym linku:🧐👇
~MR
#zmiany #prawo2022 #legalinformation
#kancelariaadwokacka #ozarowska