ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany we własnym imieniu.

Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to wyjątkowo, ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Co żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warto także zaznaczyć, że można prowadzić działalność nierejestotwą jeżeli: 
  • przychody z działalności w żadnym miesiącu  nie przekroczą w 2022 roku  kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywana była  działalności gospodarcza.
Co ważne działalność nierejestrową może prowadzić włącznie osoba fizyczna. Jednakże przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i działalności nierejestrowej nie wskazują szczególnych cech takiej osoby.
Co ważne osoby niepełnoletnie mogą także wykonywać działalność nierejestrową, ponieważ taka działalność co do zasady nie wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Należy wskazać, że niepełnoletni wykonujący taką działalność powinni pamiętać o ograniczeniach wynikających z ich wieku (osoby od 13. do 18. roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych co oznacza, że nie mogą we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Nie mogą także samodzielnie zawierać umów ze swoimi kontrahentami na dostawę towarów czy sprzedaż produktów. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoim prawem, potrzebna im będzie zgoda ustawowego przedstawiciela, rodzica lub kuratora).
Jednakże osoby niepełnoletnie mogą dysponować dochodami uzyskanymi z tytułu działalności nierejestrowej bez zgody przedstawiciela ustawowego , chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej.
Rodzice dziecka sprawują zarząd nad jego majątkiem, ale są zobowiązani uzyskać zgodę dziecka oraz sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Taką czynnością będzie np. kupno nieruchomości.
Trzeba także pamiętać, że działalność nierejestrowa osób niepełnoletnich może podlegać ograniczeniom lub być wyłączona, jeżeli przepisy określą, iż osoby prowadzące konkretną działalność powinny być pełnoletnie Takie ograniczenie lub wyłączenie muszą być uregulowane w ustawie dotyczącej tej działalności.
Należy także nadmienić, że osoby prowadzące działalność nierejestrową nie wykonują działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, ale uzyskuje przychody. Tymczasem jednym z warunków posiadania statusu bezrobotnego jest niewykonywanie innej pracy zarobkowej.
Zatem osoby bezrobotne żeby zachować swój status, nie mogą  prowadzić działalności nierejestrowej w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy agencyjne, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach. Oznacza to, że umowy tego typu spowodują że osoby bezrobotne będą wykonywać inną prace zarobkową i utracą swój status.
Inna praca zarobkowa to „wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych”.
W praktyce, oznacza to, że działalność osoby bezrobotnej opiera się wyłącznie o umowy sprzedaży, a osoba może prowadzić działalność nierejestrową. )W pozostałych przypadkach  już nie).
Działalność nierejestrowa nie jest uznawana za działalność gospodarczą ze względu na określony poziom przychodów. Dlatego też nie odnoszą się do niej przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Co oznacza, że  urzędnik może wykonywać działalność nierejestrową.
Natomiast odrębną kwestią są zapisy regulaminów wewnętrznych bądź zarządzeń danego urzędu centralnego, w sprawie zasad uzyskiwania zgody dyrektora generalnego urzędu na podjęcie dodatkowych aktywności zarobkowych, które mogą ograniczać możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej przez urzędnika.
Również co do zasady osoby fizyczne będące rolnikami mogą prowadzić działalność nierejestrową. Podlegają jednak dodatkowym ograniczeniom: rolnicy wykonujący rodzaje działalności, do których nie stosuje się ustawy Prawo przedsiębiorców, nie mogą ich wykonywać w ramach działalności nierejestrowej.
Przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców nie stosuje się do: ­
  • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • wynajmowania przez rolników pokoi,
  • sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
  • wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego­,
  • działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich.
Na koniec należy jeszcze przypomnieć, że o  zarejestrowaniu  firmy, nawet jeśli planujemy niewielkie przychody, ale działalność którą chcemy prowadzić wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada