Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK

Informujemy, że podmioty zatrudniające i nakłaniające do rezygnacji z oszczędzania w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) mogą zostać ukarane przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Należy wskazać, że od 4 czerwca br. Inspekcja Pracy uzyskała kompetencję do ścigania wykroczeń w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK. Co istotne od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnia do kontrolowania podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania tego zakazu. Powierzenie Państwowej Inspekcji Pracy tego zadania pozwala na prowadzenie bardziej kompleksowych kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w jego imieniu lub działająca z jego inicjatywy, nakłaniająca osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, może zostać ukarana karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
Należy również zaznaczyć, że 4 czerwca br., PIP ma także uprawnienia do prowadzenia kontroli – w zakresie przestrzegania ustawy o PPK – podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami (np. zleceniodawców). Tutaj warto zaznaczyć, że dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy nie posiadała delegacji do ich kontrolowania.
Na koniec warto przypomnieć, iż do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ściganie wykroczeń związanych z przestrzeganiem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, polegających na:
🔴niedopełnieniu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym w przepisach terminie (za to wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego),
⚫niezgłoszeniu wymaganych ustawą danych lub zgłaszaniu nieprawdziwych danych albo udzielaniu w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawianiu ich udzielenia,
nieprowadzeniu dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
🔵niedopełnieniu obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
niedopełnieniu obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie i co ważne, za
wykroczenia te grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł)❗❗❗
Sprawcą wskazanych wykroczeń może być osoba będąca podmiotem zatrudniającym albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego.
(Zgodnie z ustawą o PPK o PPK, podmiotami zatrudniającymi są:
✔️pracodawcy, jeśli posiadają numer identyfikacyjny (NIP lub REGON),
✔️nakładcy,
✔️rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
✔️zleceniodawcy, jeśli posiadają numer identyfikacyjny (NIP lub REGON),
✔️podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
✔️płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli pracodawca lub zleceniodawca nie posiadają numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON).
Więcej o PPK i PIP👇👇👇
MR
#kancelariaadowkacka #ozarowska #legalinformation #biznesinfostrada