Od 13 października br. – wyższa kwota upomnienia w egzekucji administracyjnej

Informujemy, że od środy (tj.13 (października 2021 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej obowiązuje wyższa kwota kosztów upomnienia, które należy doręczyć zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Egzekucja administracyjna zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji może być wszczęta „ jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”.

Należy wskazać, że egzekucja administracyjna dotyczy m.in:
  • podatków, opłat i innych należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej,
  • grzywien i kar pieniężnych wymierzanych przez organy administracji publicznej,
  • kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia,
  •  obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłat należnego wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń przysługujących pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz  obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, nakładanych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Przy czym należy zaznaczyć, że zawierać:
– pouczenie zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości obowiązku w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby –
– imię i nazwisko, stanowisko służbowe, a także podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.
Rozporządzenia, które weszło w życie  13 października br określiło, że wysokość kosztów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym wynosi   kwotę 16 zł.(do do 12 października br. kwota ta wynosiła 11,60 zł).🧐👇
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalininformation