Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie!

Informujemy, że w piątek – 17 września br.  w Sejmie nastąpiło pierwsze czytanie projektu ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Należy wskazać, że zadaniem projektu jest wprowadzenie nowych świadczeń finansowanych dla rodzin z dziećmi (12 tys. zł  na drugie i kolejne dziecko, które ma zwiększyć wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat). Co ważne Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12. do ukończenia 36 miesiąca życia, w kwocie 12 tys zł. na dziecko. Przy czym należy zaznaczyć, że rodzice będą mogli dokonać wyboru czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 2 lata czy 1000 zł miesięcznie przez rok. Kapitał nie będzie przysługiwać jeśli dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej członkowi rodziny za granicą, któremu przysługuje świadczenie o podobnym charakterze, o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym nie stanowią inaczej.
Warto także wskazać, że na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie obowiązuje kryterium dochodowe a środki pieniężne z nie podlegają opodatkowaniu.
Warto także zaznaczyć, że przepisy wskazują, że rodzice, którzy będą marnotrawić przyznany kapitał, czy wydawać środki niezgodne z przeznaczeniem kapitału to zostanie on  przekazany przez kierownika ośrodka pomocy społecznej czy dyrektora centrum usług społecznych w formie opłacania usług lub w formie rzeczowej.
Warto także wskazać, że projekt dokonuje także zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) Projekt ma wprowadzić dofinansowanie dla dziecka niobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Przy czym kwota 400 zł ma zostać bezpośrednio przekazana podmiotowi prowadzącemu żłobek dziecięcy, klub dziecięcy czy zatrudniającemu dziennego opiekuna. Wskazane dofinansowanie będzie przysługiwać na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym, i innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Projekt również zakłada umożliwienie integracji różnych źródeł dofinansowania m.in. środki krajowe, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowego Planu Odbudowy na funkcjonowanie oraz stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 z zastrzeżeniem przepisów dot. obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które mają wejść w życie dopiero 1 kwietnia 2022 r.
~MR