Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych

Od 1 czerwca br. wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych.

Zatem świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie 785 zł miesięcznie. Obecnie kwota ta wynosi 746 zł. Natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej czy rodzinnym domu dziecka świadczenie to będzie wynosiło 1189 zł miesięcznie (obecnie wynosi 1131 zł)
 
Co ważne w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Dodatek ten od czerwca br. będzie nie niższy niż 239 zł miesięcznie (wcześniej 227 zł). Ponadto taki sam dodatek przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Należy również wskazać, iż osoba opuszczająca po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka czy placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, nazywana jest „osobą usamodzielnianą”, która po spełnieniu określonych warunków może  otrzymać pomoc m.in. na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki.
Nowe kwoty wskazano w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.👇👇👇
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887]
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation  #praworodzinne