Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Informujemy, że na 2 sierpnia br. Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
 
Należy wskazać, że projekt dotyczy m.in:
* Ujednolicenia przepisów dot. zasad przeprowadzania szczepień ochronnych, dokumentacji, raportów dotyczących szczepień ochronnych,
* wprowadzenia zmian w zakresie: dokumentacji medycznej dot. ochrony zdrowia psychicznego, finansowania składek na Fundusz Solidarnościowy lekarzy i dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury,
* funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia w związku z wystąpieniami epidemii oraz co ważne projekt dotyczy także utworzenia funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych.
Co istotne projekt nowelizacji proponuje również zmiany w zakresie rozwiązań służących ograniczeniu szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych (w tym nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2).
 Przewidywane jest wprowadzenie możliwości nakładania administracyjnych kar pieniężnych w przypadku naruszenia obowiązku udzielania informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego oraz obowiązku realizowania procedur monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2.

W projekcie jest wskazane, że „Kto nie udziela żądanych informacji albo udziela ich w niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł

Ponadto w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, może:
Nałożyć na nas obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5, do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż do 30 dni.
Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że  sankcje mają przede wszystkim charakter prewencyjny, natomiast  w przypadku naruszenia tych obowiązków będą służyć ich skutecznemu egzekwowaniu.
Zachęcamy także  do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami projektu ustawy.👇🧐
Ustawa czeka na pierwsze czytanie w sejmie.
~MR
#kancelariaadwokacka #ożarowska #legalinformation