Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje

Przypominamy, że  sierpnia 2022 roku Polska zobowiązana jest do wdrożyć  życie dyrektywę work-life balance co wiąże się  ze zmianami w urlopach przysługujących rodzicom z racji opieki nad dzieckiem.

Należy przypomnieć, że zgodnie z kodeksem prawa pracy z racji opieki nad dzieckiem przysługują urlopy takie jak:

Urlop macierzyński, który wynosi

 
20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Co ważne z urlopu z macierzyńskiego matka może zacząć korzystać na 6 tygodni przed planowaną datą porodu. Natomiast  po porodzie musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. Istotny jest również fakt, iż poza 14 tygodniami przysługującymi matce urlop macierzyński przysługuje zarówno  ojcu co oznacza  że kolejne 6 tygodni urlopu może wykorzystać ojciec, a  matka może powrócić do pracy.

Urlop ojcowski:

Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać w jednej lub dwóch równych częściach.
Urlop ojcowski można otrzymać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia).
Co ważne Urlop ojcowski jest wyłącznym uprawnieniem ojca i nie może zostać przekazany matce.

Urlop rodzicielski

Urlop ten przysługuje w równym wymiarze ojcu oraz matce.
Wymiar urlopu rodzicielskiego, podobnie jak wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka oraz do 34 tygodni po urodzeniu dwójki dzieci lub więcej. Warto zaznaczyć, że  korzystania przez pracownika z tego urlopu wiąże się z  wcześniejszym wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Co istotne  pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu.
Urlop rodzicielski możemy otrzymać w drodze złożenia wniosku na cały okres trwania urlopu (powinien zostać złożony nie później niż 21 dni po porodzie),
składania odrębnych wniosków na części urlopu (powinny być składane w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub jego części). Co istotne dzielenie się urlopem rodzicielskim przez rodziców może nastąpić na pisemny wniosek pracownika w przypadku rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy. Należy wskazać, że wniosek ten powinien zostać  złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Co ważne zgodnie z  Dyrektywę work-life balance
rodzicom przysługiwać będzie prawo do 4 miesięcy urlopu dzielonych po równo bez prawa przeniesienia. Oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 8 roku życia.

Urlop wychowawczy

Urlop ten wynosi łącznie do 36 miesięcy i  może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie, a także  może zostać podzielony na maksymalnie 5 części. Urlop wychowawczy można wykorzystać do 6 roku życia dziecka
i co istotne urlop wychowawczy, w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego jest bezpłatnnym.

 Urlop opiekuńczy

W Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzicom przysługują dwa dni (albo 16 godzin) urlopu opiekuńczego. Jednakże wskazana już  Dyrektywa work-life balance wydłuża ten czas do 5 dni, a takża rozszerza go na innych członków gospodarstwa domowego  które mogą z niego skorzystać.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
[Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141]
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w imieniu opiekunów opiekunów i opiekunów oraz opiekunów 2010/18/UE
 
MR
#kancelariaadwokackaozarowska #legalininformation #blog #praworodzinne